قیمت‌‌ حساب های کاربری
نوع حساب رایگان ویژه
لینک ردیاب
لینک هوشمند
لینک چرخشی
نام اختصاصی معمولی 1 نامحدود
دامنه اختصاصی
1
نام اختصاصی طلایی
نامحدود
آمار پیشرفته
بازه آمار ۱۴ روز نامحدود
ریز کلیک‌ها ۱۰۰۰ نامحدود
3
ماهه
250,000 ریال
6
ماهه
450,000 ریال
12
ماهه
650,000 ریال